ဆက်သွယ်ရန်

အနာဂတ်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍မေးမြန်းလိုပါက askhr@yoma.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။